Docent na KDMFI (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta docenta na Katedru didaktiky matematiky, fyziky a informatiky s nástupom v októbri 2021


13. 05. 2021 14.55 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie

funkčného/pracovného miesta docenta na

Katedru didaktiky matematiky, fyziky a informatiky
(Oddelenie didaktiky matematiky)

Kvalifikačné predpoklady:

  • vedecko-pedagogický titul docent v odbore Teória vyučovania matematiky alebo Matematika, resp. v príbuznom odbore.

Ďalšie kritériá:

  • pedagogické zameranie na vyučovanie odborných predmetov a odborovo-didaktických predmetov študijných programov učiteľstva matematiky a na predmety príbuzných doktorandských študijných programov, vedenie doktorandov, vedenie a oponovanie záverečných prác,
  • tvorba študijných materiálov,
  • vedenie výskumných tímov a organizovanie vedeckých podujatí v oblasti Teórie vyučovania matematiky.

Nástup:  1. október 2021

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so  štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných aktivít zašlite najneskôr do 15 dní od uverejnenia na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce 
Mlynská dolina
842 48 Bratislava


prof. RNDr. Daniel  Ševčovič, DrSc., v.r.
dekan fakulty