Odborný asistent na KTF (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru teoretickej fyziky s nástupom v októbri 2021


26. 05. 2021 12.08 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. vysokých školách a  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta

odborného asistenta na

Katedru teoretickej fyziky 

Požiadavky: 

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Fyzika so zameraním na fyziku vysokých energií
  • pedagogické zameranie na predmety študijného programu Teoretická fyzika, bude prihliadnuté na doterajšie pedagogické skúsenosti v tomto odbore
  • vedecko-výskumná prax vo vednom odbore Fyzika so zameraním na fyziku vysokých energií v oblasti výskumu zriedkavých rozpadov prehľadanie signálov fyziky za štandardným modelom s prihliadnutím na publikačná činnosť vo vednom odbore fyzika so zameraním na fyziku vysokých energií

Nástup: 1. október 2021

Podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so  štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.,v.r. 
dekan fakulty