Odborní asistenti na KAI (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest odborných asistentov na Katedru aplikovanej informatiky s nástupom v júli a októbri 2021


21. 05. 2021 15.17 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie

3 miest odborných asistentov na

Katedru aplikovanej informatiky

Požiadavky:

Miesto č. 1 

 • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Informatika,
 • pedagogické zameranie na predmety študijného programu Aplikovaná informatika,
 • vedecká orientácia na oblasť umelej inteligencie,
 • publikačná činnosť v odbore.

Nástup: 1. júl 2021

  Miesto č. 2 

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Informatika,
  • pedagogické zameranie na predmety študijných programov Aplikovaná informatika,
  • vedecká orientácia na matematické metódy informatiky, zameranie komplexné siete,
  • publikačná činnosť v odbore.

  Nástup:  1. október 2021

  Miesto č. 3

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa odbore Informatika,
  • pedagogické zameranie na predmety študijných programov Aplikovaná informatika,
  • vedecká orientácia na aplikovanú informatiku, oblasť logika, sémantika, formálne modely,
  • publikačná činnosť v odbore

  Nástup:  1. október 2021

  Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Prihlášku do výberového konania spolu so  štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite najneskôr do 15 dní od uverejnenia na adresu: 

  Univerzita Komenského v Bratislave
  Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
  Referát personálnej práce 
  Mlynská dolina
  842 48 Bratislava


  prof. RNDr. Daniel  Ševčovič, DrSc., v.r.
  dekan fakulty