Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Robert Sobota (14.3.2016)

v pondelok 14.3.2016 o 13:00 hod. v miestnosti F2/CEFKS-1


12. 02. 2016 13.14 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore 4.1.3. fyzika kondenzovaných látok

Termín obhajoby: 14. marca 2016 o 13:00 hod.
Miesto konania obhajoby: F2/CEFKS-1, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Preparation and properties of iron-based and MgB2 superconducting thin films

Uchádzač: RNDr. Robert Sobota

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc.  
Členovia: prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc., doc. RNDr. Martin Moško, DrSc., prof. RNDr. Andrej Plecenik, DrSc., doc. RNDr. František Kundracik, CSc.
Oponenti: Ing. Štefan Chromik, DrSc., prof. RNDr. Gustáv Plesch, DrSc., Mgr. Tomáš Samuely, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce