Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Pavol Stajanča (22.7.2016)

v piatok 22.7.2016 o 10:15 hod. v miestnosti F2/167


04. 07. 2016 10.41 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore kvantová elektronika a optika

Termín obhajoby: 22. júla 2016 o 10:150 hod.
Miesto konania obhajoby: F2/167, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Broadband nonlinear steering of ultrafast solitons in dual-core photonic crystal fibers

Uchádzač: RNDr. Pavol Stajanča

Školiteľ doktoranda: Mgr. Ignác Bugár, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Pavel Veis, CSc. 
Členovia: prof. RNDr. Jarmila Müllerová, PhD., prof. Ing. František Uherek, CSc., doc. RNDr. Vladimír Mesároš, CSc., Ing. Matej Jergel, DrSc.
Oponenti: prof. RNDr. Ivan Glesk, DSc., doc. Ing. Daniel Káčik, PhD., Dr. Rer. Nat. Peter Šiffalovič, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce