Obhajoba dizertačnej práce - PaedDr. Jana Útla (12.5.2016)

vo štvtok 12.5.2016 o 11:00 hod. v miestnosti F2/126


20. 04. 2016 12.43 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore 4.1.13. teória vyučovania fyziky

Termín obhajoby: 12. mája 2016 o 11:00 hod.
Miesto konania obhajoby: F2/126, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Žiacke aktivity rozvíjajúce medzipredmetové vzťahy fyzika-biológia

Uchádzač: PaedDr. Jana Útla

Školiteľka doktoranda: doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková, DrSc.  
Členovia: prof. RNDr. Ing. Daniel Kluvanec, CSc., doc. RNDr. František Kundracík, PhD., doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD., PaedDr. Klára Velmovská, PhD., PaedDr. Gabriela Barčiaková, PhD., PaedDr. Daniela Horváthová, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc., doc. RNDr. Elena Ferencová, CSc., PaedDr. Jana Fančovičová, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce