Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Michal Kovaľ (16.5.2016)

v pondelok 16.5.2016 o 13:30 hod. v miestnosti F2/125


26. 04. 2016 08.16 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore 4.1.2. všeobecná a matematická fyzika

Termín obhajoby: 16. mája 2016 o 13:30 hod.
Miesto konania obhajoby: F2/126, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Measurement of Neutral Pion Transition Form Factor and Contributions to Trigger and Data Acquisition System at NA62 Experiment at CERN

Uchádzač: Mgr. Michal Kovaľ

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Tomáš Blažek, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Peter Prešnajder, DrSc.
Členovia: RNDr. Stanislav Dubnička, DrSc., doc. RNDr. Pavol Valko, CSc., prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc., doc. RNDr. Emil Běták, DrSc., prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc.
Oponenti: prof. RNDr. Rupert Leitner, DrSc., prof. Ing. Peter Lichard, DrSc., doc. RNDr. Ivan Melo, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce