Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Michal Chládek (19.5.2016)

vo štvrtok 19.5.2016 o 13:00 hod. v miestnosti M/213


26. 04. 2016 08.09 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore 9.2.1. informatika

Termín obhajoby: 19. mája 2016 o 13:00 hod.
Miesto konania obhajoby: M/213, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Towards Large Fluid Animation using Shallow Water and Navier-Stokes Simulation with SPH

Uchádzač: Mgr. Michal Chládek

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr.Rastislav Kráľovič, PhD. 
Členovia: prof. RNDr. Pavol Ďuriš, CSc., doc. RNDr. Karol Mikula, PhD., doc. Dr. Tomáš Plachetka, RNDr. Imrich Vrťo, DrSc. 
Oponenti: doc. Ing. Martin Čadík, PhD., doc. Peter Frolkovic, PhD., prof. Ing. Miloš Šrámek, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce