Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Michal Anguš (27.6.2016)

v pondelok 27.6.2016 o 10:30 hod. v miestnosti F2/167


07. 06. 2016 16.51 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore fyzika plazmy

Termín obhajoby: 27. júna 2016 o 10:30 hod.
Miesto konania obhajoby: F2/167, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Optická spektroskopia vodíkovej plazmy od vákuovej UV po viditeľnú oblasť

Uchádzač: Mgr. Michal Anguš

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Pavel Veis, CSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. Dr. Štefan Matejčík, DrSc.
Členovia: doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD., doc. Dr. Mário Janda, PhD., prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc., doc. RNDr. Miroslav Zahoran, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc., doc. Mgr. Peter Macko, PhD., RNDr. Juraj Jašík, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce