Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Martina Horváthová (21.1.2016)

vo štvrtok 21.1.2016 o 11:00 hod. v miestnosti F2/126


04. 01. 2016 22.33 hod.
Od: Ivana Grofičová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore 4.1.13. teória vyučovania fyziky

Termín obhajoby: 21. januára 2016 o 11:00 hod.
Miesto konania obhajoby: F2/126, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Kontextuálny prístup k vyučovaniu fyziky

Uchádzač: Mgr. Martina Horváthová

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. František Kundracik, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Anna Dubničková, DrSc.
Členovia: prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc., doc. RNDr. Viera Lapitková, PhD., doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD., doc. PaedDr. Ľubomír Krišťák, PhD., doc. RNDr. Beata Brestenská, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Juraj Slabeycius, CSc., doc. PaedDr. Viera Haverlíková, PhD., PaedDr. Elena Čipková, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce