Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Jozef Genzor (17.8.2016)

v stredu 17.8.2016 o 11:00 hod. v seminárnej miestnosti CVKI, na 1. poschodí Pavilónu QUTE Fyzikálneho ústavu SAV


16. 08. 2016 12.41 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore všeobecná fyzika a matematická fyzika

Termín obhajoby: 17. augusta 2016 o 11:00 hod.
Miesto konania obhajoby: seminárna miestnosť CVKI, Pavilón QUTE FÚ SAV, Dúbravska cesta 9, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Tensor networks: Phase Transition Phenomena on Hyperbolic and Fractal Geometries

Uchádzač: Mgr. Jozef Genzor

Školiteľ doktoranda: Mgr. Andrej Gendiar, PhD

Oponenti: doc. RNDr. Igor Medveď, PhD., RNDr. Hana Čenčariková, PhD., prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc. 

Autoreferát dizertačnej práce