Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Jakub Šoltýs (22.7.2016)

v piatok 22.7.2016 o 9:00 hod. v miestnosti F2/167


29. 06. 2016 10.32 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore kvantová elektronika a optika

Termín obhajoby: 22. júla 2016 o 9:00 hod.
Miesto konania obhajoby: F2/167, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Experimental investigation of diffraction phenomena in 2D photonic crystals

Uchádzač: Mgr. Jakub Šoltýs

Školiteľ doktoranda: Mgr. Milan Držík, CSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Pavel Veis, CSc. 
Členovia: prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc., prof. Ing. František Uherek, CSc., doc. RNDr. Vladimír Mesároš, CSc., Ing. Matej Jergel, DrSc.
Oponenti: prof. RNDr. Jarmila Müllerová, PhD., Dr. Rer. Nat. Peter Šiffalovič, PhD., Mgr. Ignác Bugár, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce