Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Ivana Kováčová (29.2.2016)

v pondelok 29.2.2016 o 10:40 hod. v miestnosti M/213


04. 02. 2016 14.12 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore 9.2.1. informatika

Termín obhajoby: 29. februára 2016 o 10:40 hod.
Miesto konania obhajoby: M/213, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Advice complexity of online problems

Uchádzač: Mgr. Ivana Kováčová

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.
Členovia: prof. RNDr. Pavol Ďuriš, CSc., doc. RNDr. Dana Pardubská, PhD., prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD., RNDr. Imrich Vrťo, DrSc.
Oponenti: RNDr. Stefan Dobrev, PhD., Dennis Komm, PhD., prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc.

Autoreferát dizertačnej práce