Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Ivana Bartoková (1-8-2016)

v pondelok 1.8.2016 o 11:00 hod. v miestnosti F1/357


04. 07. 2016 10.46 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore meteorológia a klimatológia

Termín obhajoby: 1. augusta 2016 o 11:00 hod.
Miesto konania obhajoby: F1/357, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Climatology of Fog in Coastal Desert Region and its Prediction by Model based on Data Mining

Uchádzač: Mgr. Ivana Bartková

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Milan Lapin, CSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. Marcela Morvová, PhD.
Členovia: RNDr. Ján Hrvoľ, CSc., RNDr. František Matejka, CSc., RNDr. Pavol Nejedlík, CSc., RNDr. Ingrid Damborská, CSc.
Oponenti: prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc., prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc., RNDr. Pavel Šťastný, CSc.

Autoreferát dizertačnej práce