Sedem špičkových tímov FMFI UK

Akreditačná komisia v máji 2015 vyhodnotila pilotný projekt identifikácie špičkových tímov vysokých škôl na Slovensku. Na FMFI UK bolo takto označených sedem vedeckých tímov, najviac zo všetkých fakúlt na Slovensku.


24. 06. 2015 10.21 hod.
Od: Martin Mojžiš

V apríli roku 2014 schválila Akreditačná komisia projekt „Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku“. Dekani mohli predložiť komisii zloženie vedeckých tímov na svojich fakultách a komisia potom rozhodla, ktoré z nich zaradí medzi špičkové tímy. Hlavnými kritériami boli publikačná činnosť a citačný ohlas členov tímu. V máji roku 2015 boli vyhlásené výsledky tohto projektu a FMFI UK sa umiestnila na prvom mieste v počte špičkových vedeckých tímov.

Čím sa zaoberajú špičkové vedecké tímy (v zmysle projektu Akreditačnej komisie) pôsobiace na našej fakulte?

Centrum fyziky komplexných systémov sa venuje teoretickej aj experimentálnej fyzike tuhých látok, medzi iným napríklad výskumu supravodivosti. Jadrová fyzika je zastúpená tímom Fyzika hmotných neutrín, podzemných laboratórií a štruktúry jadra. Predmetom výkumu je napríklad exotický dvojitý beta rozpad. Pod názvom Fyzika plazmy a elementárnych procesov v plazme sa skrýva skupina experimentálnych fyzikov študujúcich napríklad výboje v plynoch. Geofyziku zastupuje Tím numerického modelovania seizmického pohybu, ktorý sa venuje počítačovým  simuláciám pohybu Zeme pri zemetraseniach.

Matematika je zastúpená dvomi skupinami. Bratislavská škola kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc sa venuje všeobecným vlastnostiam rovníc, ktoré popisujú väčšinu prírodných javov. Ide o rovnice popisujúce zmeny nejakých veličín pri spojitých zmenách času, priestoru a iných parametrov. Diskrétnu matematiku, ktorá sa nezaoberá spojitými zmenami, reprezentuje tím s názvom Grafy, mapy a iné diskrétne štruktúry. Nuž a napokon matematická štatistika je zastúpená v tíme Invázna biológia a ekomorfológia rýb, ktorý je spoločným tímom Prírodovedeckej fakulty a FMFI.

Scientometrické parametere ako sú počty publikácií a citácií, neodrážajú úplne presne kvalitu vedeckej práce a na Slovensku je veľa špičkových vedcov, ktorí nie sú členmi špičkových vedeckých tímov v zmysle Akreditačnej komisie. Na druhej strane však zaradenie medzi špičkové tímy nie je možné bez vysoko nadpriemerných výsledkov na minimálne európskej úrovni. Prvé miesto v počte takýchto tímov teda nehovorí o kvalite výskumu na našej fakulte všetko, ale niečo (významné) predsa len hovorí.