Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Juraj Surovčík (24.8.2023)

vo štvrtok 24. 8. 2023 o 10:00 hod. v miestnosti F2/53


09. 08. 2023 14.32 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe fyzika plazmy

Termín obhajoby: 24. augusta 2023 o 10:00 hod.
Miesto konania obhajoby: miestnosť F2/53, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Plasma assisted calcination in the preparation of ceramic submicron fibers by polymer-template technique

Uchádzač: Mgr. Juraj Surovčík

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Veronika Medvecká, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. Dr. Štefan Matejčík, DrSc.
Členovia: doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD., doc. RNDr. Peter Papp, PhD., doc. RNDr. Matej Klas, PhD., prof.  RNDr.  Ivan Černušák,  DrSc.
Oponenti: prof. RNDr. František Krčma, PhD., doc. Ing. Ľudmila Černáková, PhD., doc. RNDr. Tomáš Homola, PhD.

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN