Nukleárny seminár - Adam Broniš (1.6.2022)

v stredu 1.6.2022 o 14:00 hod. v miestnosti F1/111


26. 05. 2022 11.16 hod.
Od: Jaroslav Staníček

Pozývame Vás na Nukleárny seminár Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a Slovenskej nukleárnej spoločnosti 


Prednášajúci:
 Mgr. Adam Broniš

Názov: Elektrónový záchyt v oblasti transfermií – štúdie 253No, 254No a 254Md

Termín: 1.6.2022, 14:00 hod., F1/111

Abstrakt:
Všetky doposiaľ syntetizované ťažké alebo super-ťažké jadrá sú neutrónovo deficitné kvôli fúzno-výparným reakciám, v ktorých sú produkované. Deficit neutrónov sa môže znížiť dvomi typmi rozpadov – β+ alebo elektrónovým záchytom (EC), pričom druhý z nich je preferovaný kvôli výrazne väčšej Q hodnote. S Q hodnotami na úrovni niekoľkých MeV, môže byť práve elektrónový záchyt cenným zdrojom informácií o Nilssonových konfiguráciách a energiách vysoko-vzbudených stavov obsadzovaných v dcérskych jadrách, ktoré sú inak neprístupné (napr. cez α rozpad). Získané excitačné energie multi-kvázičasticových stavov môžu byť použité na odhad vplyvu nukleón-nukleónovej interakcie. Napriek tomu, elektrónový záchyt v oblasti transfermií bol doposiaľ študovaný len na niekoľkých prípadoch - 253Md, 257Rf, 258Db, 255Md, a 256Md.

Prvá časť seminára bude venovaná predchádzajúcim výsledkom štúdia elektrónového záchytu v oblasti transfermií, metóde produkcie ťažkých izotopov, experimentálnemu systému, a detekčnej technike založenej na registrácii koincidencií medzi konverznými elektrónmi (CE) a charakteristickými röntgenovými kvantami. V druhej časti budú uvedené nové výsledky štúdií elektrónového záchytu izotopov 253No, 254No, a 254Md, ktoré boli získané z dát štyroch experimentov uskutočnených na rýchlostnom filtri SHIP v GSI Darmstadt. Budú prezentované predbežné rozpadové schémy vysoko-energetických vzbudených stavov 253Md, 254Md, a 254Fm ktoré boli obsadzované cez elektrónový záchyt ich materských izotopov. Zároveň budú diskutované ich Nilssonove konfigurácie na základe teoretických predpovedí. Jedným z výsledkov je aj pozorovanie intenzívneho obsadzovania vysoko-energetických stavov v 254Fm cez elektrónový záchyt 254Md, v rozpore s  redpovedaným obsadzovaním stavov s nízkym spinom a energiou.