Profesor Lapin ocenený prezidentkou Slovenskej republiky

prof. RNDr. Milan Lapin, CSc. si z rúk pani prezidentky Slovenskej republiky prevzal vysoké štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti vedy. Profesor Lapin je významný klimatológ pracujúci na našej fakulte, ktorý sa významnou mierou zaslúžil o rozvoj meteorológie a klimatológie na Slovensku i vo svete. Profesor Lapin sa tak zaradil medzi ďalších pedagógov a výskumníkov našej fakulty, ktorí najvyššie štátne vyznamenanie v minulosti získali a prispeli tak k šíreniu dobrého mena našej Fakulty matematiky, fyziky a informatiky i celej Univerzity Komenského doma i v zahraničí.


10. 05. 2022 13.59 hod.
Od: Martin Gera

Dňa 8. mája 2022 pani prezidentka Zuzana Čaputová odovzdala prof. Milanovi Lapinovi, CSc. štátne vyznamenanie, Rad Ľ. Štúra II. triedy, na slávnostnom podujatí v Slovenskej Filharmónii (spolu s ďalšími 24 ocenenými, podujatie vysielala STV1 o 20.00 h).

Ocenenie bolo profesorovi Lapinovi udelené za dlhoročnú odbornú a vedeckú činnosť v problematike klimatickej zmeny, ako aj za propagáciu tejto témy v médiách. Vo svojej práci riešil otázky numerickej predpovedi zrážok, výparu z voľnej vodnej hladiny, mezoklimatickému výskum, op­timalizácii meteorologických a klimatologických pozorovaní v sieti staníc, korekcii syste­matických chýb meraní atmosférických zrážok, impaktu (dôsledkom) klimatických zmien na rôzne so­cio-ekonomické sektory, scenárov zmeny klímy, regionálnej interpretácii výstupov modelov cirkulácie atmosféry pre SR, analýzy zmien a premenlivosti klímy v SR v rôznych obdobiach, spracovania štandardných klimatických normálov a testovanie spoľahlivosti údajov, ana­lýzy vzťahu zmien atmosféric­kého prúdenia a zmien iných klimatických prvkov, analýzy vzťahu zmien a variability klímy a hydrologických procesov.

Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky pôsobí od roku 1996. V rokoch 1996 až 2002 zastával funkciu vedúceho Katedry meteorológie a klimatológie. V roku 1999 získal pedagogický titul docent. V roku 2005 sa stáva profesorom v odbore fyzika. Patril medzi iniciátorov založenia Národného klimatického programu Československa (od 1.1.1991), v období 1993-2001 bol predsedom Národného klimatického programu Slovenska a koordinátorom projektu NKP SR, v rokoch 1994–1997 koordinátorom Elementu 2 v projekte US Country Studies za SR. Pôsobil v IPCC za Slovensko ako posudzovateľ a autor do r. 2008. Je členom viacerých redakčných rád odborných časopisov a viacerých vedeckých rád. Svoj čas venoval aj výučbe a vzdelávaniu našich študentov. Viedol bakalárske, diplomové práce a bol školiteľom doktorandov. Bol garantom magisterského a doktorandského študijného programu Meteorológia a klimatológia na FMFI UK, je členom rôznych štátnicových, rigoróznych a doktorandských komisií na FMFI UK, PRIF UK na Ústave geografie Přír F MU v Brne. Svojim prístupom a elánom strhol nejedného študenta k štúdiu meteorológie a klimatológie. Vychoval celý rad meteorológov a klimatológov a doktorandov, ktorí dnes úspešne pokračujú v rozvoji meteorológie a klimatológie u nás doma ako aj v zahraničí. Vypracoval viacero učebných textov pre študentov. Je hlavným autorom učebnice „Všeobecná a regionálna klimatológia“, ktorá slúži k odbornému štúdiu našich študentov, ako aj študentov iných vysokých škôl.<u5:p></u5:p>

<u5:p> </u5:p>

<u5:p></u5:p>