Obhajoba dizertačnej práce - PaedDr. Simona Gorčáková (12.6.2023)

v pondelok 12.6.2023 o 10:00 hod. v posluchárni F2/126


29. 05. 2023 11.28 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe teória vyučovania fyziky

Termín obhajoby: 12. júna 2023 o 10:00 hod.
Miesto konania obhajoby: F2/126, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Využitie tichého videa vo vyučovaní fyziky

Uchádzač: PaedDr. Simona Gorčáková

Školiteľ doktoranda: doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.
Členovia: doc. PaedDr. Ľuboš Krišťák, PhD., doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD., doc. RNDr. František Kundracik, CSc., doc. PaedDr. Mária Slavíčková, PhD., PaedDr. Monika Vanyová, PhD.
Oponenti: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., prof. Ing. Ivo Čáp, CSc., doc. RNDr. Viera Lapitková, PhD.

Abstrakt záverečnej práce - SK 

Abstrakt záverečnej práce - EN