Obhajoba dizertačnej práce - M.Sc. Sahithya Atikukke (11.7.2023)

v utorok 11.7.2023 o 13:00 hod. v miestnosti F2/167


28. 06. 2023 10.44 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia

Termín obhajoby: 11. júla 2023 o 13:00 hod.

Miesto konania obhajoby: F2/167, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: In-depth examination of thin deposited layers on plasma facing components using laser induced breakdown spectroscopy

Uchádzač: M.Sc. Sahithya Atikukke

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Pavel Veis, CSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. Mário Janda, PhD.
Členovia: doc. RNDr. Tomáš Roch, Dr., Dr. Rer. Nat. Peter Šiffalovič, DrSc., Ing. Ján Ivančo, DrSc., RNDr. Matej Jergel, DrSc.
Oponenti: prof. Ing. František Uherek, PhD., doc. Dr. Peter Macko, PhD., RNDr. Juraj Jašík, PhD.

Abstrakt záverečnej práce - SK 

Abstrakt záverečnej práce - EN