Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Radoslav Hurtiš (30.6.2023)

v piatok 30.6.2023 o 10:00 hod. v posluchárni C


08. 06. 2023 13.11 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe aplikovaná matematika 

Termín obhajoby: 30. jún 2023 o 10:00 hod.
Miesto konania obhajoby: poslucháreň C, FMFI UK

Téma dizertačnej práce: Modelovanie a analýza hustotou riadeného prúdenia v reaktívnych pórovitých prostrediach

Uchádzač: Mgr. Radoslav Hurtiš

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Peter Guba, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. Mgr. Pavol Bokes, PhD.
Členovia:  prof. RNDr. Ján Filo, CSc., prof. RNDr. Pavol Quittner, DrSc., doc. RNDr. Ján Boďa, CSc., doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD., Mgr. Juraj Kyselica, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Roman Pašteka, PhD., Mgr. RNDr. Ján Šimkanin, PhD., Mgr. Miloš Revallo, PhD.

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN