Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Karolína Šromeková (12.6.2023)

v pondelok 12.6.2023 o 11:30 hod. v posluchárni F2/126


29. 05. 2023 11.35 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe teória vyučovania fyziky

Termín obhajoby: 12. júna 2023 o 11:30 hod.
Miesto konania obhajoby: F2/126, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Rozvoj schopností žiakov ZŠ graficky spracovať dáta získané vlastnou bádateľskou činnosťou

Uchádzač: Mgr. Karolína Šromeková

Školiteľ doktoranda: doc. PaedDr. Viera Haverlíková, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.
Členovia: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., prof. Ing. Ivo Čáp, CSc., doc. RNDr. František Kundracik, CSc., doc. PaedDr. Mária Slavíčková, PhD., PaedDr. Monika Vanyová, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Alžbeta Marček Chorvátová, PhD. DrSc., doc. RNDr. Janka Raganová, PhD., doc. RNDr. Viera Lapitková, PhD.

Abstrakt záverečnej práce - SK 

Abstrakt záverečnej práce - EN