Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Jozef Rajník (3.7.2023)

v pondelok 3.7.2023 o 9:00 hod. v posluchárni C


15. 06. 2023 20.58 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe matematika 

Termín obhajoby: 3. júl 2023 o 9:00 hod.
Miesto konania obhajoby: poslucháreň C, FMFI UK

Téma dizertačnej práce: Cyclic connectivity and flows on graphs

Uchádzač: Mgr. Jozef Rajník

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Edita Máčajová, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.
Členovia:  prof. RNDr. Robert Jajcay, DrSc., prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc., doc. RNDr. Andrea Feňovčíková, PhD., doc. Mgr. Ján Karabáš, PhD., doc. Mgr. Petr Kovář, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Tomáš Kaiser, DSc., prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc., doc. RNDr. Roman Soták, PhD.

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN