Obhajoba dizertačnej práce - Ing. Jozef Sitarčík (9.2.2023)

vo štvrtok 9.2.2023 o 10:00 hod. v miestnosti I/23 aj online


20. 01. 2023 12.44 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe informatika

Termín obhajoby: 9. február 2023 o 10:00 hod., MS Teams
Miesto konania obhajoby: I/23, FMFI UK Bratislava

Téma dizertačnej práce: Algorithms and data structures for big sequencing data processing

Uchádzač: Ing. Jozef Sitarčík

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Mária Lucká, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD.
Členovia: prof. Mgr. Ivan Cimrák, Dr., prof. Ing. Ján Paralič, PhD., doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc., doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Valerie Novitzká, PhD., doc. Mgr. Michal Kováč, MSc., PhD.,  Ing. Matej Lexa, Ph.D.

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN