Nukleárny seminár - Alžbeta Brandýsová (31.3.2021)

v stredu 31.3.2021 o 14:00 hod. online formou


25. 03. 2021 09.38 hod.
Od: Jaroslav Staníček

Pozývame Vás na Nukleárny seminár Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a Slovenskej nukleárnej spoločnosti 


Prednášajúci:
 Mgr. Alžbeta Brandýsová

Názov: Štúdium vzťahu medzi obsahom rádionuklidov v pôde a možnosti využitia máp radónového potenciálu pre identifikáciu tzv. „radon-prone areas“

Termín: 31.3.2021, 14:00 hod.,  MS Teams 

Abstrakt:
Prírodná rádioaktivita je charakterizovaná hlavne niekoľkými primordiálnymi rádionuklidmi, pričom medzi tie najdôležitejšie patria 40K a členy premenových radov 238U a 232Th. Na základe ich koncentrácií v pôde je možné vypočítať dávkový príkon vo výške 1 m nad zemou a tiež ohodnotiť exhaláciu 222Rn z pôdy. Pre štúdium vzťahov medzi terestriálnymi rádionuklidmi 40K, 232Th, 226Ra a 222Rn sme zvolili oblasť okolia Mochoviec (~ 24x22 km2), v ktorej bol ich obsah kvôli prítomnosti jadrovej elektrárne v minulosti dôkladne zmapovaný. Záujem viacerých vedeckých štúdií o problematiku určovania radónového potenciálu pôd vyplýva hlavne z existencie možného zdravotného rizika v dôsledku expozície radónom a produktmi jeho premeny na ľudský organizmus. Vysoký obsah radónu v pôdnom prostredí je zároveň prekurzorom jeho zvýšenej koncentrácie vo vnútorných priestoroch budov. Obývané oblasti, v ktorých sa očakáva zvýšená úroveň koncentrácie radónu v interiéri z prírodných (geogénnych) dôvodov, sú všeobecne nazývané tiež „radon prone areas“. Tieto oblasti je možné identifikovať prostredníctvom priamych vnútorných meraní, alebo nepriamym spôsobom, využitím pôdnych parametrov (koncentrácia 226Ra a 222Rn, pórovitosť, plynopriepustnosť pôdy atď.) Na základe piatich nepriamych prístupov bola v rámci pilotnej štúdie v oblasti mochoveckého regiónu stanovená predikcia radónového rizika. Vytvorená mapa radónového potenciálu po jej následnom preškálovaní slúžila ako podklad pre identifikáciu vysokorizikových lokalít, kde boli následne vykonané merania objemovej aktivity radónu v domoch niektorých dedín zasahujúcich do týchto oblastí. V 53% prípadov bola referenčná úroveň koncentrácie radónu (300 Bq/m3) v zimnom období prekročená. Z dosiahnutých výsledkov meraní vyplynulo, že po zvolení vhodného preškálovania môže byť mapa radónového potenciálu účinným nástrojom pre vyhľadávanie oblastí s vysokými koncentráciami radónu v domoch.