Odborný asistent na KTVŠ (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru telesnej výchovy a športu s nástupom v decemtri 2024


03. 05. 2024 13.38 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. vysokých školách a  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie 

miesta vysoškolského učiteľa - odborného asistenta na

Katedru telesnej výchovy a športu

Požiadavky: 

 • ukončené VŠ vzdelanie 3. stupňa – všeobecná telesná výchova.
 • Špecifické požiadavky (zameranie):
  • vedenie VŠ ligy v basketbale
  • organizácia kurzovej výučby – letné a zimné telovýchovné sústredenia
  • vedenie družstva mužov a žien v basketbale
  • zručnosť so spracovaním a vyhodnocovaním dát
  • vedenie hodín headisu a teqeballu.

Nástup: decemtri 2024


Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, výpisom z registra trestov, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite do 15 dní od zverejnenia na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce, p. Kohútová
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.,v.r. 
dekan fakulty