Odborný asistent na KDMFI (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru didaktiky matematiky, fyziky a informatiky s nástupom v januári 2023


10. 11. 2022 12.28 hod.
Od: Ivan Kalaš

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie 

miesta odborného asistenta

na Katedru didaktiky matematiky, fyziky a informatiky
(Oddelenie didaktiky informatiky)

Požiadavky: 

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Teória vyučovania informatiky,
  • pedagogická prax minimálne 5 rokov vo vyučovaní odborných a odborovo-didaktických predmetov študijných programov učiteľstva informatiky, a tiež zameraných na tvorbu webových aplikácií pre budúcich pedagógov,
  • predpoklady viesť (aj v anglickom jazyku a s podporou digitálnych technológií) vybrané časti prednášok, semináre a cvičenia, a tiež záverečné práce prvých dvoch stupňov štúdia programov učiteľstva informatiky,
  • aktívna a samostatná vedecká publikačná činnosť v oblasti Teórie vyučovania informatiky,
  • skúsenosti s riešením výskumných projektov a aktívna spolupráca pri získavaní grantových prostriedkov na ich riešenie,
  • aktívna znalosť anglického jazyka

Nástup:  1. január 2023

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pracovná náplň v súlade s § 75 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce 
Mlynská dolina
842 48 Bratislava


prof. RNDr. Daniel  Ševčovič, DrSc., v.r.
dekan fakulty