Odborní asistenti na KAFZM (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest odborných asistentov na Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie s nástupom v septembri a v októbri 2024


03. 05. 2024 13.29 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie 

3 miest vysokoškolských učiteľov - odborných asistentov 

na Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie

Požiadavky (miesto č. 1): 

 • Najvyššie dosiahnuté odborné vzdelanie: VŠ vzdelanie tretieho stupňa, vedecká hodnosť PhD. z odboru Geofyzika.
 • Pedagogické zameranie na predmety Mgr. študijného programu Physics of the Earth s dôrazom na analýzu signálu a príbuzné študijné programy.
 • Aktívna a samostatná vedecká činnosť v oblasti seizmológie (analýza seizmického šumu, metódy časovo-frekvenčnej analýzy signálov). 
 • Skúsenosti s riešením a vedením výskumných projektov a aktívna spolupráca pri získavaní grantových prostriedkov.
 • Aktívna znalosť anglického jazyka.

Nástup: 1.9.2024

Požiadavky (miesto č. 2): 

 • Najvyššie dosiahnuté odborné vzdelanie: VŠ vzdelanie tretieho stupňa, vedecká hodnosť PhD. z odboru Geofyzika.
 • Pedagogické zameranie na predmety Mgr. študijného programu Physics of the Earth a príbuzné študijné programy.
 • Vedecká činnosť vo vednom odbore seizmológia.
 • Publikačná činnosť vo vednom odbore seizmológia.
 • Aktívna znalosť anglického jazyka.

Nástup: 1.9.2024

Požiadavky (miesto č. 3): 

 • Najvyššie dosiahnuté odborné vzdelanie: VŠ vzdelanie tretieho stupňa, vedecká hodnosť PhD. z odboru fyzika plazmy alebo environmentálna fyzika alebo príbuzné odbory.
 • Pedagogické zameranie na predmety Bc. a Mgr. študijného programu Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika s dôrazom na fyziku vody, analytické metódy a plazmové technológie.
 • Aktívna a samostatná vedecká činnosť v oblasti plazmových technológií (biomedicínske a materiálové aplikácie).
 • Skúsenosti s riešením a vedením výskumných projektov a aktívna spolupráca pri získavaní grantových prostriedkov.
 • Schopnosť prípravy vlastných publikačných výstupov v karentovaných časopisoch, prezentovanie výsledkov výskumu na medzinárodných fórach
 • Aktívna znalosť anglického jazyka.

Nástup: 1.10.2024

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, výpisom z registra trestov, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných aktivít a súhlasom so spracovaním osobných údajov zašlite najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce 
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

prof. RNDr. Daniel  Ševčovič, DrSc., v.r.
dekan fakulty