Odborní asistenti na KAMŠ (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborných asistentov na Katedru aplikovanej matematiky a štatistiky s nástupom v júli a v septembri 2024


06. 05. 2024 21.35 hod.
Od: Igor Melicherčík

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie

miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na 

Katedru aplikovanej matematiky a štatistiky

Požiadavky:  

  • vedecká hodnosť PhD. v odbore Pravdepodobnosť a matematická štatistika,
  • preukázanie schopnosti viesť výučbu v študijných programoch Poistná matematika, Ekonomická a finančná matematika a Pravdepodobnosť a matematická štatistika,
  • výsledky preukazujúce schopnosť pre vedeckú prácu v odbore Pravdepodobnosť a matematická štatistika

Nástup: 1. júl 2024

a

2 miest vysokoškolských učiteľov - odborných asistentov na 

Katedru aplikovanej matematiky a štatistiky

Požiadavky:  

  • vedecká hodnosť PhD. v odbore Matematika alebo aplikovaná matematika,
  • preukázanie schopnosti viesť výučbu v študijných programoch Ekonomická a finančná matematika, Poistná matematika a Pravdepodobnosť a matematická štatistika,
  • výsledky preukazujúce schopnosť pre vedeckú prácu v odbore Matematika

Nástup: 1. september 2024

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pracovná náplň v súlade s § 75 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných aktivít a súhlasom o spracovaní osobných údajov zašlite najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce 
Mlynská dolina
842 48 Bratislava


prof. RNDr. Daniel  Ševčovič, DrSc., v.r.
dekan fakulty