Docenti na KJFB (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest funkčných docentov na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky s nástupom v septembri 2024 a v januári 2025


03. 05. 2024 12.29 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie

6 miest vysokoškolských učiteľov - funkčných docentov/docentiek v študijnom programe Fyzika

na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky

Požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore jadrová a subjadrová fyzika
  • pedagogické zameranie na predmety študijného programu jadrová a subjadrová fyzika
  • vedecká činnosť vo vednom odbore jadrová a subjadrová fyzika 
  • publikačná činnosť vo vednom odbore jadrová a subjadrová fyzika

Nástup: 1.9.2024 (jedno miesto), 1.1.2025 (5 miesta)

Výberové konanie sa bude konať formou pohovoru. 

Predpokladaná pracovná náplň v súlade s § 75 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na UK sú zverejnené vo Vnútornom predpise č. 23/2021 čl. 108 a Vnútornom predpise č. 19/2022.

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predpokladaná pracovná náplň v súlade s §75 zák.131/2002 Z.z.

Prihlášku do výberového konania spolu s pracovným životopisom, dokladmi preukazujúcimi kvalifikačné predpoklady, zoznamom publikačnej činnosti a ohlasov na ňu, zoznamom pedagogických a výskumných aktivít doručte do 15 dní od zverejnenia elektronicky na adresu adriana.kohutova@fmph.uniba.sk aj poštou na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce, A. Kohútová
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

V prihláške je potrebné uviesť mailovú adresu aj telefonický kontakt. 

K prihláške je potrebné priložiť aj Vyhlásenie uchádzača, že udeľuje/neudeľuje súhlas s uverejnením svojich údajov v rozsahu podľa § 76 ods 10 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

prof. RNDr. Daniel  Ševčovič, DrSc., v.r.
dekan fakulty