Výzva na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK mimo BSK

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásila dňa 17.08.2018 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK mimo Bratislavského kraja s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05


21. 08. 2018 10.20 hod.
Od: Martina Sandanusová

termín uzavretia prvého kola: 30.09.2018
termín uzavretia druhého kola: 15.10.2018

Bližšie informácie: https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018113-05/

Cieľom výzvy je podporiť vytváranie multidisciplinárnych konzorcií výskumných a podnikateľských inštitúcií. Od každého úspešného žiadateľa a jeho partnerov sa očakáva, že do roku 2023 budú aktívni aj vrámci predkladania projektov vo výzvach programu Horizont 2020.

Za oprávnené miesto realizácie projektu, v rámci špecifického cieľa 1.1.3 „Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií“ sa považuje územie Trnavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho, Banskobystrického, Žilinského, Košického a Prešovského kraja (tzv. menej rozvinuté regióny na úrovni NUTS III).

Pre stanovenie oprávnenosti je rozhodujúce miesto realizácie projektu a nie sídlo žiadateľa/partnera. V prípade realizácie aktivít projektu mimo oprávnené územie bude možné využiť tzv. 15 % flexibilitu, ktorá umožňuje využiť maximálne 15 % z objemu rozpočtu projektu mimo oprávnené územie s pozitívnym efektom a prínosom pre oprávnené územie.

Minimálna výška NFP projektu je 500 000 EUR.
Maximálna výška NFP projektu je 6 000 000 EUR.