Výzva na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK v BSK

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásila dňa 17.08.2018 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SKv Bratislavskom kraji s kódom OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-05


21. 08. 2018 10.25 hod.
Od: Martina Sandanusová

termín uzavretia prvého kola: 30.09.2018

termín uzavretia druhého kola: 15.10.2018

Bližšie informácie: https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018211-05/

Cieľom výzvy je podporiť vytváranie multidisciplinárnych konzorcií výskumných a podnikateľských inštitúcií. Od každého úspešného žiadateľa a jeho partnerov sa očakáva, že do roku 2023 budú aktívni aj v rámci predkladania projektov vo výzvach programu Horizont 2020.

Za oprávnené miesto realizácie projektu, v rámci špecifického cieľa 2.1.1 „Zvýšenie výskumnej aktivity BSK prostredníctvom revitalizácie a posilnenia výskumno-vzdelávacích, inovačných a podnikateľských kapacít výskumných inštitúcií v Bratislave“ sa považuje územie Bratislavského kraja (tzv. rozvinutý región na úrovni NUTS II). Pre stanovenie oprávnenosti je rozhodujúce miesto realizácie projektu a nie sídlo žiadateľa/partnera. V prípade realizácie aktivít projektu mimo oprávnené územie bude možné využiť tzv. 15 % flexibilitu, ktorá umožňuje využiť maximálne 15 % z objemu rozpočtu projektu mimo oprávnené územie s pozitívnym efektom a prínosom pre oprávnené územie.

Minimálna výška NFP projektu je 300 000 EUR.

Maximálna výška NFP projektu je 750 000 EUR, pričom zároveň žiadaná suma z EÚ zdrojov v rámci žiadosti o NFP nesmie presiahnuť 1/5 z alokácie výzvy z EÚ zdrojov v dobe predloženia žiadosti o NFP.