APVV - VV 2018

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2018


13. 09. 2018 13.31 hod.
Od: Martina Sandanusová

Dátum otvorenia: 13. 9. 2018

Dátum a čas uzavretia: 13. 11. 2018, 12:00 

Zámery a ciele verejnej výzvy Verejná výzva VV 2018 nemá obmedzenia týkajúce sa vecného zamerania projektov výskumu a vývoja (ďalej len „projekt“). Ich zameranie, ciele a vecnú náplň výskumu a vývoja určuje žiadateľ. Základnou snahou agentúry je zvýšiť kvalitu výskumu a vývoja prostredníctvom súťaže všetkých žiadateľov v konkurenčnom prostredí so zreteľom na priority vládou schválenej stratégie pre oblasť výskumu a vývoja „Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky“.

Celkový objem prostriedkov poskytovaných agentúrou na riešenie jedného projektu je limitovaný maximálnou sumou 250 000 EUR na celú dobu riešenia. Finančné prostriedky budú poskytnuté s ohľadom na finančnú náročnosť dosiahnutia vytýčených cieľov projektu. 

Riešiteľská kapacita žiadneho riešiteľa nesmie v súčte prekročiť 2 000 hodín za rok na riešenie projektov v rovnakom čase bez ohľadu na zdroj podpory, resp. poskytovateľa finančných prostriedkov.

Výzva VV 2018 stanovuje limit na plánovanú minimálnu ročnú riešiteľskú kapacitu 300 hodín pre menovitého člena riešiteľského kolektívu a 500 hodín pre zodpovedného riešiteľa. V prípade, že sa projekt realizuje len počas časti kalendárneho roka limit na plánovanú minimálnu ročnú riešiteľskú kapacitu sa stanovuje úmerne k počtu mesiacov realizácie projektu v danom kalendárnom roku. 

Predpokladaný začiatok riešenia projektov je 1júla 2019. Doba riešenia projektov nemôže byť dlhšia ako 48 mesiacov

Podmienky ako aj všetky ďalšie informácie nájdete na stránke: https://www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2018.htm