Ocenenie pre doc. Kláru Velmovskú

Päť pedagogičiek UK ocenili za inovatívne kurzy. Cenu si 26. mája 2023 prevzala aj doc. Klára Velmovská z Katedry didaktiky matematiky, fyziky a informatiky UK.


30. 05. 2023 22.41 hod.
Od: webmaster

Päť učiteliek zo štyroch fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave si v piatok 26. mája prevzalo Cenu učiteľskej akadémie UK za inovatívne kurzy doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia. Tento typ štúdia slúži na zvyšovanie alebo rozširovanie kvalifikácie učiteľov.

Na cenu bolo nominovaných dovedna 22 kurzov doplňujúceho pedagogického štúdia (DPŠ) a rozširujúceho štúdia (RŠ) realizovaných na UK. Do víťaznej pätice sa dostali kurzy, ktoré sú ukážkou dobrej praxe a využívajú princípy inovatívnej pedagogiky. 

Cenu učiteľskej akadémie UK získali:

Klára Velmovská z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK za kurzy Školské pokusy z fyziky 1 a 2,

Monika Šajánková z Filozofickej fakulty UK za kurz Didaktika nemeckého jazyka,

Zuzana Puchovská z Filozofickej fakulty UK za kurz Didaktika francúzskeho jazyka,

Martina Luptáková z Fakulty telesnej výchovy a športu UK za kurz Pedagogická komunikácia,

Henrieta Mázorová z Prírodovedeckej fakulty UK za kurz Výučba geografie s podporou digitálnych technológií.

„Kurzy boli hodnotené podľa siedmich kritérií zahŕňajúcich orientáciu na študenta, prepojenie pedagogickej praxe s teóriou podľa špecifických potrieb vzdelávaných, zaradenie nových metód, ktoré študenti a študentky môžu zaviesť do svojej pedagogickej praxe či využívanie spätnej väzby a sebahodnotenia,“ priblížila Gabriela Pleschová, predsedníčka hodnotiacej komisie z Centra pedagogickej podpory Filozofickej fakulty UK.

Výučba v tomto type štúdia má podľa zodpovednej riešiteľky rozvojového projektu Lenky Sokolovej z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK svoje špecifiká a často sa jej popri bežnom vysokoškolskom štúdiu nevenuje dostatočná pozornosť. „Dobrí učitelia a učiteľky inovujú svoju vlastnú výučbu, preto je dôležité navzájom sa inšpirovať a učiť jeden od druhého. Touto cenou sme chceli oceniť tých, ktorí pristupujú k výučbe kreatívne a navyše sú ochotní podeliť sa o svoje pedagogické skúsenosti s kolegami,“ ozrejmila docentka Sokolová dôvod, prečo Cena učiteľskej akadémie UK vznikla.

Doplňujúce pedagogické štúdium a rozširujúce štúdium sa na Univerzite Komenského realizuje na niekoľkých fakultách a je určené pre učiteľov z praxe, ktorí si potrebujú doplniť pedagogické vzdelanie alebo rozšíriť počet predmetov, ktoré vyučujú.

Fotogaléria z podujatia