Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Matej Badin (27.9.2023)

v stredu 27. 9. 2023 o 10:00 hod. v SISSA, Trieste, Taliansko


14. 09. 2023 14.02 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe fyzika kondenzovaných látok a akustika

Termín obhajoby: 27. septembra 2023 o 10:00 hod.
Miesto konania obhajoby: SISSA, Trieste, Taliansko

Téma dizertačnej práce: Towards realistic simulations of structural transformations in solids by metadynamics

Uchádzačka: Mgr. Matej Badin

Školiteľ doktorandky: prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. Stefano de Gironcoli
Členovia: prof. Alessandro Laio, doc. RNDr. Richard Hlubina, DrSc., doc. Ing. Peter Bokes, PhD., RNDr. Marek Mihalkovič, CSc.
Oponenti: prof. Marco Bernasconi, Dr. Davide Ceresoli, Ing. Jaroslav Tóbik, PhD.

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN