Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Pavol Blahušiak (18.8.2016)

vo štvrtok 18.8.2016 o 10:00 hod. v miestnosti F1/364


12. 07. 2016 13.05 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore teoretická fyzika a matematická fyzika, študijný program enviromentálna fyzika

Termín obhajoby: 18. augusta 2016 o 10:00 hod.
Miesto konania obhajoby: F1/364, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Radón vo vybraných vodách a termálnych kúpeľoch na Slovensku a vývoj metód jeho merania

Uchádzač: Mgr. Pavol Blahušiak

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Karol Holý, CSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: : prof. RNDr. Peter Babinec, CSc.
Členovia: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc.,       doc. RNDr. Ivan Sýkora, CSc., doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., Ing. Ján Kliman, DrSc., prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc., prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD.,           RNDr. Magdaléna Vičanová, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce