Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Samuel Kováčik (17.8.2016)

v stredu 17.8.2016 o 13:30 hod. v miestnosti F2/125


12. 07. 2016 12.54 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore teoretická fyzika a matematická fyzika 

Termín obhajoby: 17. augusta 2016 o 13:30 hod.
Miesto konania obhajoby: F2/125, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Aspects of physics in noncommutatitve space

Uchádzač: Mgr. Samuel Kováčik

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Peter Prešnajder, DrSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Peter Markoš,DrSc.
Členovia:  doc. RNDr. Richard Hlubina, DrSc., doc. RNDr. Vladimír Balek, CSc., Mgr. Daniel Nagaj, PhD., Mgr. Andrej Gendiar, PhD., doc. RNDr. Marián Fecko, PhD.
Oponenti: prof. Harold Steinacker, Ing. Branislav Jurčo, CSc., Dsc., RNDr. Štefan Olejník, DrSc.

Autoreferát dizertačnej práce