Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Boris Andel (18.8.2016)

vo štvrtok 18.8.2016 o 13:00 hod. v miestnosti F1/364


14. 07. 2016 10.18 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore jadrová a subjadrová fyzika

Termín obhajoby: 18. augusta 2016 o 13:00 hod.
Miesto konania obhajoby: F1/364, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Study of neutron-deficient polonium isotopes

Uchádzač: Mgr. Boris Andel

Školiteľ doktoranda: doc. Mgr. Stanislav Antalic, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
Členovia: prof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková, DrSc., prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc., prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD., prof. RNDr. Fedor Šimkovic, PhD., Mgr. Martin Veselský, PhD., doc. RNDr. Karol Holý, CSc.
Oponenti: prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD., Ing. Ján Kliman, DrSc., Ing. Štefan Gmuca, CSc.

Autoreferát dizertačnej práce