Odborní asistenti na KAFZM (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest odborných asistentov na Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie s nástupom v septembri 2021


19. 05. 2021 08.18 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie

2 miest vysokoškolských učiteľov - odborných asistentov na

Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie

Požiadavky:

Miesto č. 1 

 • Najvyššie dosiahnuté odborné vzdelanie: VŠ vzdelanie tretieho stupňa, vedecká hodnosť PhD. z odboru environmentálna fyzika.
 • Pedagogické zameranie na predmety študijného programu Environmenálna fyzika s dôrazom na spaľovacie procesy v energetike a doprave a znečistenie ovzdušia, vody a pôdy a šírenie polutantov v životnom prostredí.
 • Vedecko-výskumná prax v oblasti environmentálnej fyziky so zameraním na aplikácie na ochranu životného prostredia fyzikálnymi a chemickými metódami.
 • Schopnosť samostatnej vedeckej práce
 • Znalosť anglického jazyka.

  Miesto č. 2 

  • Najvyššie dosiahnuté odborné vzdelanie: VŠ vzdelanie tretieho stupňa, vedecká hodnosť PhD. z odboru geofyzika.
  • Pedagogické zameranie na predmety študijného programu Physics of the Earth (spoločný s Univerzitou Viedeň) a najmä využitie matematických metód a metód numerického modelovania na výskum seizmického pohybu a lokálnych efektov zemetrasení.
  • Vedecko-výskumná prax v oblasti seizmológie a numerického modelovania.
  • Schopnosť samostatnej vedeckej práce
  • Znalosť anglického jazyka.

  Nástup:  1. september 2021

  Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Prihlášku do výberového konania spolu so  štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite najneskôr do 15 dní od uverejnenia na adresu: 

  Univerzita Komenského v Bratislave
  Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
  Referát personálnej práce 
  Mlynská dolina
  842 48 Bratislava


  prof. RNDr. Daniel  Ševčovič, DrSc., v.r.
  dekan fakulty