Docenti na KAFZM (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest docentov na Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie s nástupom v septembri a októbri 2021


18. 05. 2021 15.05 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie

2 miest vysokoškolských učiteľov - docentov na

Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie

Požiadavky:

Miesto č. 1 

 • najvyššie dosiahnuté odborné vzdelanie: VŠ vzdelanie tretieho stupňa, vedecko-pedagogický titul docent (doc.) 
 • odbor: fyzika 
 • pedagogické zameranie na predmety študijného programu Physics of the Earth a príbuzné študijné programy 
 • spolugarantovanie študijného programu Geofyzika 
 • vedecko-výskumná prax vo vednom odbore Geofyzika
 • znalosť anglického jazyka
 • schopnosť samostatnej vedeckej práce vrátane publikovania v karentovaných časopisoch, prezentovania výsledkov na medzinárodných konferenciách, získavania a vedenia vedeckých grantov a projektov, 
 • skúsenosti s organizovaním vedeckých podujatí 

  Miesto č. 2 

  • najvyššie dosiahnuté odborné vzdelanie: VŠ vzdelanie tretieho stupňa, vedecko-pedagogický titul docent (doc.)
  • Odbor: fyzika 
  • Pedagogické zameranie na predmety študijných programov Environmentálna fyzika a obnoviteľné zdroje energie, Optika a optická spektroskopia, Fyzika plazmy. 
  • Spolugarantovanie študijného programu Environmentálna fyzika a meteorológia
  • Vedecko-výskumná prax v oblastiach environmentálna fyzika, fyzika plazmy a elektrických výbojov, spektroskopia plynov a plazmy, plazmová katalýza, aplikácie na čistenie ovzdušia a vody, aplikácie v poľnohospodárstve
  • Znalosť anglického jazyka
  • Schopnosť samostatnej vedeckej práce vrátane publikovania v karentovaných časopisoch, prezentovania výsledkov na medzinárodných konferenciách, získavania a vedenia vedeckých grantov a projektov
  • skúsenosti s organizovaním vedeckých podujatí 

  Nástup:  1. október 2021

  Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Prihlášku do výberového konania spolu so  štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite najneskôr do 15 dní od uverejnenia na adresu: 

  Univerzita Komenského v Bratislave
  Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
  Referát personálnej práce 
  Mlynská dolina
  842 48 Bratislava


  prof. RNDr. Daniel  Ševčovič, DrSc., v.r.
  dekan fakulty