Výzva na podávanie žiadostí o jednorazové mimoriadne štipendium / Call for applications for extraordinary scholarship

termín: do 21. 10. 2022; deadline: October 21, 2022


05. 10. 2022 23.06 hod.
Od: Kristína Rostás

Milé študentky a milí študenti!

Dekan fakulty vypisuje výzvu na podávanie žiadostí o jednorazové mimoriadne štipendium podľa čl. 12 Štipendijného poriadku fakulty. Cieľom mimoriadneho štipendia je podpora aktivít študentov, ktoré súvisia s ich štúdiom: prezentovaním vlastných výsledkov, zvyšovaním kvalifikácie, prípravou na prax, propagáciou štúdia a fakulty. 

Výzva je otvorená pre študentov všetkých stupňov štúdia fakulty FMFI UK ale prioritne pre bakalárske a magisterské štúdium. Vzhľadom na to, že študenti doktorandského štúdia majú viacero možností získať podporné finančné prostriedky (grant z univerzity, z VEGA/KEGA projektov), suma pre nich je limitovaná do 400 €.

Pri vyhodnocovaní žiadosti sa prihliada na účasť na ŠVK a na to, či doktorand požiadal na tento rok a v minulosti o Granty UK. Dekan fakulty bude vyhodnocovať a podporovať účasť a prezentáciu dosiahnutých výsledkov na ŠVK.

Príklady na typické projekty/aktivity: aktívna účasť na konferencii, letnej alebo zimnej škole, podpora krúžkov, vedeckých seminárov, mimoriadne materiálne nároky na bakalársku, diplomovú alebo doktorandskú prácu.

Žiadosť (formulár: rtf, pdf) sa podáva elektronicky na adresu kristina.rostasfmph.uniba.sk, pošle sa editovateľný dokument bez podpisu a aj scan podpísanej žiadosti e-mailom.

Povinnou súčasťou žiadosti sú nasledujúce údaje:

  • meno, ročník a študijný program žiadateľa/žiadateľov
  • názov projektu/aktivity, ktoré/á je dôvodom žiadosti
  • ciele projektu/aktivity
  • finančné nároky projektu a ich odôvodnenie
  • v prípade doktorandov vyjadrenie školiteľa o (ne)zapojení žiadateľa do projektov školiteľa  a (ne)možnej podpore projektu zo strany školiteľa;  informácia o úspešnosti v žiadaní o univerzitný grant pre doktorandov (rok žiadosti/pridelená suma)

Doktorandov žiadame, aby už aj v žiadosti zohľadnili hornú hranicu priznaného štipendia (400 €) a nežiadali niekoľko násobne vyššiu sumu.

Predpokladaná celková suma pridelená na štipendiá v tejto výzve je 10 000,- EUR. Nevyčerpané prostriedky sa využijú v nasledujúcich výzvach.

Dátum uzávierky: 21. 10. 2022


Dear students,

the Dean has issued a call for applications for extraordinary scholarship, following the par. 12 of the Faculty Scholarship Code, with the aim to support such students ‘activities which are linked with studies, study results presentation, augmenting of qualifications, or promotion of faculty and studies.    

The call is open to the students of all studies at the Faculty of Mathematics, Physics and Informatics but primarily for bachelor's and master's studies. For the PhD students, who have better opportunities to obtain grants or subventions (e.g. University grants, VEGA/KEGA projects), the amount is limited to 400 €. 

A PhD student´s this year's and previous application for a “Granty UK” will be taken into consideration as well as a student´s participation in the Students’ Science Conference. 

Examples of typical projects/activities taken into account at the application assessment: participation in a conference, participation in a winter or summer school, club activities, science seminars, or extraordinary financial demands of a Bachelor´s, diploma or PhD project.

The application (paper form: rtf, pdf) is submitted via email to kristina.rostasfmph.uniba.sk, both as an editable document without a signature and also a scan of a signed application.

The following information is obligatory: 

  • applicant´s name, the year of study and his/her study programme
  • activity/project the subsidy is aimed for
  • activity/project objectives
  • amount of funds requested and their substantiation
  • in case the applicant is a PhD student his/her supervisor´s statement saying whether the applicant does or does not participate in the supervisor´s projects and whether the  supervisor can or cannot support the applicant´s project; also whether the applicant has obtained a university grant (year of application/ amount granted)                                           

We ask doctoral students to take into account the upper limit of the awarded scholarship (400 €) in the application and not to ask for a several times higher amount.

10,000 € is the presumptive financial support allocated for scholarships within this call. Unspent funds will be used in further calls.

Deadline: October 21, 2022