Univerzita Komenského ocenila výnimočných študentov a pedagógov

Bratislava 19. novembra 2015: Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK) prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., dnes na slávnostnom podujatí pri príležitosti Dňa študentstva ocenil výnimočných študentov a pedagógov UK.


20. 11. 2015 15.23 hod.
Od: Dana Pardubska

Akademickú pochvalu rektora UK si prebralo 30 študentov a ďakovné listy 28 pedagógov UK - za úspešnú študentskú a pedagogickú činnosť a iné aktivity, ktorými prispievajú k šíreniu dobrého mena svojej fakulty, univerzity aj Slovenska v európskom i medzinárodnom kontexte. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa na pôde UK konalo už jedenásty raz.

Z FMFI UK bola Akademická pochvala rektora UK udelená bc. Michalovi Anderlemu (2mINF)Filipovi Hanzelymu (3EFM) a Dušanovi Kavickému (3FYZ), ďakovný list si z rúk rektora prevzali doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD. (KAMŠ) a PaedDr. Roman Hrušecký, PhD.(KZVI).

Bc. Michal AnderleFilip HanzelyDušan Kavický sú výborní študenti, čo tentokrát nie je hlavným dôvodom pre ich ocenenie. Tým hlavným dôvodom je ich záslužná práca v korešpondenčných seminároch z matematiky, fyziky a informatiky. V priebehu rokov sa zo seminárov stalo „perpetuum mobile“, v ktorom sa bývalí žiaci stávajú vedúcimi vychovávajúcimi ďalších vedúcich,... Vďaka nadšeniu a systematickej práci seminárov sa darí podporovať v žiakoch ich nadšenie pre „odstrašujúce“ predmety, akými matematika, fyzika a informatika u väčšiny populácie sú, posúvať poznanie žiakov a v neposlednom rade im prostredníctvom sústredení a iných voľnočasových aktivít poskytovať ľudské zázemie v kolektíve spriaznených duší.

Bezplatná dobrovoľnícka práca korešpodenčných seminárov má tiež nemalú zásluhu na tom, že Slovensko je dlhodobo na špičke rebríčka krajín v počte medailí z olympiád (na obyvateľa) a že sa (aj) na našu fakultu dostávajú maturanti, ktorých schopnosti výrazne prekračujú požadovanú maturitnú úroveň. Angažovanie sa v organizácii seminárov súčasne vytvára na fakulte komunitu, ktorá združuje šikovných študentov a dáva im možnosť vzájomne sa motivovať.

Ocenením Michala Anderleho (za informatiku), Filipa Hanzelyho (za matematiku) a Dušana Kavického (za fyziku) Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vyjadruje svoje poďakovanie celému kolektívu študentov, ktorí sa práce seminárov zúčastňovali a zúčastňujú.

Doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD. je vynikajúci učiteľ, ktorý svoje pedagogické pôsobenie podporuje dosiahnutými vedeckými výsledkami. Vychoval dve desiatky diplomantov a pod jeho vedením úspešne obhájili svoje dizertačné práce dvaja doktorandi. Jeho prednášky zo štatistických metód, pravdepodobnosti, stochastických optimalizačných a simulačných metód dlhodobo patria medzi najobľúbenejšie prednášky študentov odborov Pravdepodobnosť a matematická štatistika a Ekonomicko-finančná matematika.

V oblasti vedeckého bádania sa systematicky venuje problematike optimálneho návrhu štatistického experimentu, o čom napísal viac ako dvadsať pôvodných vedeckých prác publikovaných v prestížnych matematicko-štatistických časopisoch. Je členom mnohých odborných a pedagogických grémií na fakulte a na Slovensku, pôsobí vo výbore Slovenskej matematickej spoločnosti, je členom Vedeckej rady FMFI UK, je členom medzinárodných vedeckých rád konferencií.

Vysoko oceňujeme jeho dlhoročnú angažovanosť pri príprave a organizácií Študentskej vedeckej konferencie a fakt, že docent Harman je aktívny popularizátor matematiky na Slovensku i v zahraničí.

PaedDr. Roman Hrušecký, PhD. vyučuje predmety v odboroch aplikovaná informatika a učiteľstvo informatiky, digitálne technológie sú teda pre neho súčasťou vlastného výskumu, a zároveň i pedagogického pôsobenia. Kolega Hrušecký však digitálne technológie vo svojej výučbe aj majstrovsky využíva ako prostriedok na sprístupnenie poznávania pre študentov. Na Slovensku patrí medzi priekopníkov e-learningového vzdelávania, ktoré skúma, o ktorom prednáša a na prednášanie aj využíva, a pre hľadanie takýchto inovatívnych digitálnych foriem poznávania získava aj svojich kolegov.

Kolegu Romana Hrušeckého si študenti vážia kvôli hĺbke jeho poznania a neustálej potrebe učiť sa, inovovať a skvalitňovať svoju pedagogickú činnosť. Vážia si ho však aj kvôli jeho zásadovosti a náročnosti, a zároveň úctivosti a modernému ľudskému i odbornému prístupu, v ktorom sa z múdrych pedagógov stávajú partneri pre dialóg o poznávaní.