Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Zlata Tučeková (12.5.2017)

v piatok 12.5.2017 o 10:30 hod. v miestnosti F2/51


03. 04. 2017 13.53 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore fyzika plazmy

Termín obhajoby: 12. mája 2017 o 10:30 hod.
Miesto konania obhajoby: F2/51, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: OES a LIF spektroskopia silne nerovnovážnej difúznej H2O plazmy generovanej pri atmosférickom tlaku

Uchádzač: RNDr. Zlata Tučeková

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD.
Konzultant: Mgr. Dušan Kováčik, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Štefan Matejčík, DrSc.
Členovia: prof. RNDr. Viktor Martišovitš, DrSc., prof. RNDr. Pavel Veis, CSc., doc. RNDr. Karol Hensel, PhD., doc. RNDr. Milan Mikula, CSc.
Oponenti: prof. RNDr. David Trunec, CSc., doc. RNDr. Mário Janda, PhD., doc. RNDr. Jozef Ráheľ, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce