Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Peter Kostolányi (20.6.2017)

v utorok 20.6.2017 o 16:15 hod. v miestnosti M/213


01. 06. 2017 13.41 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore informatika

Termín obhajoby: 20. júna 2017 o 16:15 hod.
Miesto konania obhajoby: M/213, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Balanced Use of Resources in Computations

Uchádzač: RNDr. Peter Kostolányi

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Brantislav Rovan, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr.Rastislav Kráľovič, PhD. 
Členovia: prof. RNDr. Pavol Ďuriš, CSc., prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD., prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc., doc. RNDr. Dana Pardubská, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Ivana Černá, PhD., RNDr. František Mráz, CSc., RNDr. Imrich Vrťo, DrSc.

Autoreferát dizertačnej práce