Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Ivana Ilčíková (24.8.2016)

v stredu 24.8.2016 o 11:00 hod. v miestnosti M/116


12. 07. 2016 14.09 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore geometria a topológia

Termín obhajoby: 24. augusta 2016 o 11:00 hod.
Miesto konania obhajoby: M/116, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Texture Aware Video and Image Error Concealment

Uchádzač: RNDr. Ivana Ilčíková

Školiteľ doktoranda: prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. Andrej Ferko, CSc.
Členovia:  doc. RNDr. Eduard Boďa, CSc., doc. RNDr. Pavel Chalmoviansky, PhD., doc. RNDr. Miloš Božek, CSc., prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD., doc. RNDr. Štefan Solčan, CSc., doc. RNDr. Valent Zaťko, CSc.
Oponenti: prof. RNDr. Ján Čižmár, PhD., doc. Mgr. Mariana Remešíková, PhD., doc. RNDr. Michal Zajac, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce