Obhajoba dizertačnej práce - PaedDr. Veronika Dropčová (30.8.2016)

v utorok 30.8.2016 o 13:00 hod. v miestnosti I/32


13. 07. 2016 10.26 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore teória vyučovania informatiky

Termín obhajoby: 30augusta 2016 o 13:00 hod.
Miesto konania obhajoby: I/32, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Peer Review and Peer Assessment in Higher Computer Science Education

Uchádzač: PaedDr. Veronika Dropčová

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.
Členovia: prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc., doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc., doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD., doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc., doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., Assoc. Prof. Dr. Elvira Popescu, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce