Obhajoba dizertačnej práce - PaedDr. Michaela Veselovská (30.8.2016)

v utorok 30.8.2016 o 11:00 hod. v miestnosti I/32


12. 07. 2016 14.28 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore teória vyučovania informatiky

Termín obhajoby: 30. augusta 2016 o 11:00 hod.
Miesto konania obhajoby: I/32, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Edukačná robotika ako súčasť informatiky na 2. stupni ZŠ

Uchádzač: PaedDr. Michaela Veselovská

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.
Členovia: prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc., doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc., doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD.
Oponenti: prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc., doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., PaedDr. Viera Michaličková, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce