Obhajoba dizertačnej práce - PaedDr. Lukáš Bartošovič (9.3.2017)

vo štvrtok 9.3.2017 o 11:15 hod. v miestnosti F2/126


02. 02. 2017 09.32 hod.
Od: Jannete Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore teória vyučovania fyziky

Termín obhajoby: 9. marca 2017 o 11:15 hod.
Miesto konania obhajoby: F2/126

Téma dizertačnej práce: Možnosti efektívnej implementácie interaktívnych fyzikálnych modelov

Uchádzač: PaedDr. Lukáš Bartošovič

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. František Kundracik, PhD.
Členovia: prof. RNDr. Anna Dubničková, DrSc., doc. RNDr. Viera Lapitková, PhD., prof. RNDr. Miroslav Prokša, CSc.,    doc. RNDr. Beáta Brestenská, PhD.,  doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD. 
Oponenti: prof. Ing. Ivo Čáp, CSc., prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc., Mgr. Peter Kelecsényi, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce