Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Zuzana Bučková (24.3.2017)

v piatok 24.3.2017 o 11:00 hod. v posluchárni C


13. 02. 2017 10.39 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore aplikovaná matematika 

Termín obhajoby: 24. marca 2017 o 11:00 hod.
Miesto konania obhajoby: poslucháreň C

Téma dizertačnej práce: Analytical and Numerical Approximative Methods for solving Multifactor Models for pricing of Financial Derivatives

Uchádzač: Mgr. Zuzana Bučková

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc., prof. Dr. Matthias Ehrhardt

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.
Členovia: prof. Dr. Michael Guenther, prof. RNDr. Pavel Brunovský, DrSc., doc. Mgr. Peter Guba, PhD., doc. RNDr. Beáta Stehlíková, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc., doc. RNDr. Angela Handlovičová, CSc., Assist. Prof. Dr. Jan Ter Maten

Autoreferát dizertačnej práce