Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Radoslav Škoviera (28.10.2015)

v stredu 28.10.2015 o 13:00 hod. v miestnosti M/213


29. 09. 2015 00.00 hod.
Od: Ivana Grofičová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore 9.2.1. informatika

Termín obhajoby: 28. októbra 2015 o 13:00 hod.
Miesto konania obhajoby: M/213, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Využitie samoorganizovaného učenia v hierarchických HTM sieťach na rozpoznávanie vizuálnych objektov v obrazových databázach,

Uchádzač: Mgr. Radoslav Škoviera

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Ing. Ivan Bajla, CSc. 

Komisia pre obhajobu: 
Predseda:  prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD.
Členovia:  doc.  RNDr  Milan Ftáčnik  PhD.; prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.; doc. Ing. Róbert Hudec, PhD.; prof. RNDr  Branislav Rovan  PhD.
Oponenti: doc. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.; prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.; RNDr. Pavel Vácha, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce